Ședință de Consiliu Local la Constanța. Vezi ce se votează

Categories SocialPosted on

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, marţi 17 septembrie, ora 12.00,
la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi listei de investiţii ale Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public şi Privat “ Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RATC Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SCIL Confort Urban SRL Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 53/26.03.2013 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2013;iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Imprejmuire teren, str.Banu Mihalcea nr.15-17, teren în suprafaţă de 454 mp, proprietate Chirondojan Vasile şi Aneta;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Trecere teren din extravilan în intravilan pentru construire imobil P+1E-birouri şi hale parter pentru reparaţii utilaje de construcţii conform avizului de oportunitate nr.67796/22.05.2012, extravilan, parcela A106/4, lot 1, teren în suprafaţă de 22. 500 mp, proprietatea SC AUTOPRIMA SERV S.R.L.;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al parcărilor cu plată în municipiul Constanţa şi Staţiunea Mamaia;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

11. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale Fundaţiei „Stânca Veacurilor”Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de achiziţie a lucrărilor de construcţii, inclusiv a serviciului de proiectare-PT, DTAC, DDE- aferent obiectivului de investiţii „Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente”- Campus social HENRI COANDĂ- strada Ştefăniţă Vodă pentru Zona II;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, Regulamentului serviciului delegat de iluminat public, Caietului de sarcini al serviciului delegat de iluminat public şi Contractului cadru privind delegarea gestiunii sistemului de iluminat public;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Constanţa” domnului Zamfir Petre;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

15. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Constanţa” domnului Gheorghe Constantin;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

16. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al hotărârii privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Constanţa domnului Harry Tavitian”, nr.31/2011 ;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 din H.C.L.M.nr.410/2006 privind acordarea ajutoarelor de urgenţă şi a ajutoarelor de înmormântare, în conformitate cu prevederile legii nr.416/2001;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea din bugetul local în anul 2014, a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

19. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de gradinita situat în Constanţa in Zona Ansamblul de Locuinţe Ieftine pentru Tineri destinate cumpărării str. Baba Novac;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

21. Proiect de hotărâre privind selecţia unui membru în Consiliul de Administraţie al RATC Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

22. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa.
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanţa în vederea preluării din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa a terenului în suprafaţă de 23.865 mp aferent “Palatului Administrativ” în vederea derulării proiectului “Reabilitarea şi reamenajarea Parcului arheologic”.
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă, pe perioada existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţă de 270 mp situat în municipiul Constanţa – staţiunea Mamaia, zona Hotel Mercur Minerva, Arhiepiscopiei Tomisului.
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă, pe perioada existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţă de 443 mp situat în municipiul Constanţa – staţiunea Mamaia, zona Hotel Perla, Arhiepiscopiei Tomisului.
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

27. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanţa, necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. Mamaia S.A., pentru terenul aferent activului Tabără Turist, situat în staţiunea Mamaia, în suprafaţă de 15.000 mp.
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

28. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului în administrarea RAEDPP Constanţa în vederea executării “Programului de construire unităţi locative modulare în Municipiul Constanţa şi lucrări tehnico – edilitare aferente” Campusul social HENRI COANDĂ – str. Ştefăniţă Vodă.
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.63/2013 aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa.
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr.148/2013 privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de 480,80 mp situat în zona Spitalul Militar Constanţa numitului Harry Tavitian – cetăţean de onoare al municipiului Constanţa.
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr.4 din H.C.L.nr.161/17.06.2013-“privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

32. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Constanţa la Convenţia Primarilor – angajament voluntar al autorităţilor locale pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2013-2014 ;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

34. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa a raportului de expertiză precum şi a răspunsului la obiecţiunile întocmite în dosarul nr.26754/3/2008;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare “Apă-Canal Constanţa” în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C.RAJA S.A. Constanţa.
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre